Tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.11.2020.

1. Rekisterinpitäjä

KristofferK tmi (1491648-2)

Sijainti: 02230 Espoo

puh. 045 275 1650

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kristoffer Kuusakoski

puh. 0452751650

3. Rekisterin nimi

Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden rekisteri

4. Oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

  • Asiakassuhteen ylläpito
  • Rekisteröidyt henkilöt ovat vapaaehtoisesti luovuttaneet tietonsa

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • Asiakassuhteen ylläpito, relevantin tiedon tarjoaminen asiakkaalle, yrityksen tarjonnasta tiedottaminen

6. Rekisterin tietosisältö

  • henkilön nimi
  • yritys/organisaatio
  • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa)
  • tiedot tilatuista palveluista ja tuotteista ja niiden muutoksista
  • laskutustiedot
  • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tiedot

Jotta saisi perustietoa kuten sivuston kävijämäärän tiettynä ajankohtana, on Plausible Analytics -palvelu aktivoitu sivustolla. Plausible Analytics on valittu, koska heitä pidetään käyttäjien tietosuojan kannalta hyvänä vaihtoehtona. Voit itse lukea heidän ajankohtaisen tietosuojaselosteensa tästä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tämän lisäksi Plausible Analytics -palvelu on aktivoitu sivustolla. Katso kohta 6 yllä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Huomaa kuitenkin:

Sivuston kautta pääsee käyttämään ajanvarauspalvelua (tällöin ohjataan toiselle palvelimelle), joka säilyttää käyttäjien tietoja. KristofferK ei vastaa tämän palvelun tietosuojasta, koska se ei ole osa tämän omaa sivustoa, eikä tällä ole mahdollisuuksia tai oikeuksia kontrolloida asiaa. Ajanvarauspalvelun käyttäjien tiedot sijaitsevat kokonaan tai osittain EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä poistamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisteröidyn henkilön pyynnöstä hänen tietonsa poistetaan rekisteristä, edellyttäen, että laki sen sallii. Esim. kirjanpito vaatii tiettyjen tietojen säilyttämistä 10 vuoden ajan. Sähköpostilistan kautta lähetetystä viestistä pääsee pois linkin kautta, joka löytyy jokaisen viestin lopusta.

Tämä tietosuojaseloste on laadittu mallin pohjalta, jonka on laatinut Harto Pönkä tahosta Innowise.